Artikel

Richtlijnen voor het schrijven van een artikel

Artikel

Richtlijnen voor het schrijven van een artikel

Lever uw artikel uiterlijk op vrijdag 23 augustus aan

Verklaring

Door het aanbieden van kopij aan het Tijdschrift verklaart de auteur/verklaren de auteurs:

 • te beschikken over het volledige auteursrecht op de kopij, inclusief de illustraties;
 • te beschikken over schriftelijke toestemming voor het overnemen van teksten of illustraties waarop auteurs- annex
  beeldrecht van derden rust, zoals foto’s en werken van letterkundige aard of beeldende kunst; het betreft hier niet de overnames van tekstdelen, tabellen of figuren die vallen onder het citaatrecht dat in wetenschappelijke publicaties gebruikelijk is en waarvoor bronvermelding volstaat;
 • vóór publicatie in het Tijdschrift de kopij niet elders gepubliceerd te hebben en na publicatie in het Tijdschrift niet zonder specifieke bronvermelding de kopij elders te publiceren. Zowel de hoofdredacteur als de uitgever dienen wel vooraf via e-mail op de hoogte te worden gebracht als één van de auteurs van een NTvDV-artikel het manuscript (al dan niet deels bewerkt) aan een ander tijdschrift aanbiedt voor een dubbele publicatie;
 • een schriftelijk toestemmingsformulier te kunnen overleggen (gaarne in kopie meesturen met het document) in het geval van een illustratie die te herleiden is tot een herkenbaar persoon;
 • geen inbreuk te maken op de rechten van derden en de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, de redactie van het Tijdschrift alsmede de uitgever te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden. Dat de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, de redactie van het Tijdschrift en de uitgever niet aansprakelijk zijn voor eventuele nadelige gevolgen door toepassing van in het Tijdschrift beschreven diagnostiek en behandeling en dat zij de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, de redactie van het Tijdschrift en de uitgever vrijwaren tegen alle aanspraken van derden hieromtrent;
 • ermee in te stemmen dat de redactie beoordeelt of de kopij gepubliceerd wordt.
  er bij bovenstaande punten rekening mee te houden dat de tekst na publicatie in het tijdschrift ook op het open
  deel van de website van de NVDV en op de app van het tijdschrift wordt gepubliceerd.

Volgorde aanlevering teksten

 1. titel: de redactie streeft naar korte zakelijke titels van enkele woorden (niet meer dan 35 posities, inclusief spaties en voor een kop in de tekst maximaal 40 posities), waardoor alles in de opgemaakte tekst op één regel past, en bij uitzondering op twee
 2. auteur(s) + voorletters, inclusief functie, afdeling en ziekenhuis
 3. correspondentieadres voor- en achternaam van corresponderend auteurs voluit + mailadres
 4. trefwoorden (3-6), zowel in het Nederlands als in het Engels
 5. Nederlandse samenvatting (maximaal 150 woorden)
 6. tekst (gevolgd door literatuurlijst) van maximaal 1500 woorden
 7. in de literatuurlijst worden maximaal 15 referenties opgenomen
 8. Bij voorkeur minstens 2 illustraties; aanlevering svp als aparte bestanden in hoge resolutie
 9. Onderschriften bij illustraties,figuren en tabellen

Spelling

Voor de spelling van de Nederlandse taal wordt de voorkeurspelling volgens de Woordenlijst van de Nederlandse Taal, het zogenaamde ‘Groene Boekje’ gevolgd. Voor medische terminologie die in deze woordenlijst niet voorkomt, wordt gebruik gemaakt van de laatste editie van het Geneeskundig woordenboek van Pinkhof.

De redactie behoudt zich het recht voor zo nodig veranderingen in woordgebruik, zinsbouw, spelling en indeling aan te brengen. Essentiële veranderingen geschieden uiteraard in overleg met de auteur.

Verwijzingen in de tekst

 • Als in de tekst naar de literatuurlijst wordt verwezen om een bewering te staven, gebeurt dat door een nummer tussen haakjes na de punt te plaatsen (met een spatie tussen de punt en het eerste haakje). [1] De nummering verloopt in de volgorde van de verwijzing in de tekst; wordt meermalen naar dezelfde bron verwezen, dan telt de eerste verwijzing.
 • De redactie volgt de regels van de Vancouver ‘Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals’. De literatuurlijst wordt gerangschikt naar het nummer van de verwijsnoot. Elk nummer krijgt een nieuwe regel: nummer, namen en voorletters van alle auteurs (indien meer dan zes, alleen de eerste drie noemen, daarna et al.); volledige titel van de publicatie; de naam van het tijdschrift in de standaardafkorting volgens de Index Medicus (bij twijfel voluit); jaartal; deelnummer; eerste en laatste bladzijde. Volg onderstaande voorbeelden voor: een publicatie van een commissie (1), een ongesigneerd artikel (2), een gewoon tijdschriftartikel (3), een boek (4), een hoofdstuk uit een boek onder redactie (5) en een publicatie van een instantie (6).
 1. International Steering Committee of Medical Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. Br Med J 1982;284:1766–70.
 2. Anonymus. Nieuwe richtlijnen voor inzenders kopij. Ned Tijdschr Geneeskd 1982;126:1849–52.
 3. Polee JRB, Vegter JJM, Hellemans N, Nieweg HO. De d-xyloseproef bij aandoeningen van de dunne darm. Ned Tijdschr Geneeskd 1960;104:1989–94.
 4. Lindeboom GA. Begrippen in de geneeskunde, 3e ed. Amsterdam: Rodopi, 1982.
 5. Veen J van der. Adenovirussen. In: Wilterdink JB, red. Medische virologie, 2e ed. Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema, 1979:41–50.
 6.  Centrale Medisch Pharmaceutische Commissie van de Ziekenfondsraad. Farmacotherapeutisch Kompas 1982. Amstelveen: Ziekenfondsraad, 1982.

Illustraties

Illustraties dienen bij voorkeur digitaal als jpg file aangeleverd te worden met een minimale resolutie van 300 dpi bij een minimale werkelijke afmeting op het beeldscherm van 7×7 centimeter. De digitale beelden moeten als apart bestand bij het tekstbestand aangeleverd worden. Geef ze als filenaam de naam van de (eerste) auteur gevolgd door afbeelding 1, afbeelding 2 etc. Verwijs in de tekst naar de afbeeldingen.

De Redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie dankt u voor uw inzending en uw betrokkenheid bij het Tijdschrift.

Scroll to Top