Privacyverklaring

Deze privacyverklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website en deelnemers aan de bijeenkomsten van de SNNDV. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 13 februari 2029.

Toelichting van ons beleid

Artikel 1. Gegevens Stichting

De Stichting Nederlandstalige Nascholing voor Dermatologie en Venereologie (hierna te noemen: SNNDV) gevestigd te Malden, vertegenwoordigd door het bestuur van de stichting.

 Artikel 2. Persoonsgegevens

SNNDV verwerkt persoonsgegevens van u, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. SNNDV is verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens waarvan het gebruik door ons noodzakelijk is. SNNDV verwerkt de persoonsgegevens met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die SNNDV verwerkt:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Professioneel registratienummer (BIG of RIZIV)

SNNDV verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Mocht er om een bijzondere reden noodzaak zijn dit wel te doen, dan zal SNNDV dit specifiek aan u kenbaar maken.

Artikel 3. Verwerkingsdoelen en grondslagen

Uw persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt voor het uitvoeren van het doel van SNNDV. SNNDV heeft als doel een wetenschappelijke nascholing te bieden op het gebied van dermatologie.

Gegevens die wij verwerken van bezoekers van onze website
In het algemeen is het mogelijk de website te bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Voor het gebruik van cookies op de website verwijzen wij naar de cookieverklaring.

Gegevens die wij verwerken van ontvangers van de nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen van het congres en informeert SNNDV u over relevante zaken met betrekking tot het congresprogramma. Voor het verzenden van de nieuwsbrief verwerkt SNNDV uw naam en uw e-mailadres. Wij verwerken deze gegevens op basis van uw toestemming. Onderaan elke nieuwsbrief plaatsen wij een link waarmee u zich kunt uitschrijven.

Gegevens die wij verwerken van bezoekers en sponsors van het congres
Twee keer per jaar organiseert SNNDV een een bijeenkomst waarbij nascholing centraal staat. U kunt zich hiervoor via de website aanmelden. Voor het congres verwerkt SNNDV onder andere uw naam en uw contactgegevens. Deze persoonsgegevens verwerkt SNNDV omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het congres. Voor het verwerken van uw gegevens vragen wij u bij het inschrijfformulier om uw toestemming.

Artikel 4. Bewaartermijn

U heeft altijd het recht om SNNDV te verzoeken om de door u verstrekte gegevens te verwijderen. SNNDV zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van het congres of voor zo lang als er een relatie tussen partijen bestaat. Wanneer u uw toestemming intrekt voor het verwerken van uw persoonsgegevens of voor het ontvangen van de nieuwsbrief verwijderen wij uw gegevens binnen de wettelijke termijn. Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houdt SNNDV zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 5. Delen met derden

SNNDV verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Partijen waarmee uw gegevens worden gedeeld zijn congresbureau Mediscon, software ontwikkelaar Halito (de makers van het online inschrijfformulier) en Mailchimp, het programma waarmee de nieuwsbrieven worden verzonden.

Mocht SNNDV jouw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan is SNNDV verplicht om u eerst toestemming te vragen.  Voor zover relevant wordt met deze derden een verwerkersovereenkomst gesloten, danwel wordt geverifieerd of deze partij op de juiste wijze met de verwerking van de persoonsgegevens omgaat.

Artikel 6. Beveiliging

SNNDV vindt de beveiliging van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Om deze reden neemt SNNDV passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 7. Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Neemt u in dat geval contact op met het bestuur van SNNDV (zie de contactpagina). Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. U kunt dit kenbaar maken aan SNNDV. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 8. Wijzigingen

SNNDV kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk, dan wel via elektronische weg, worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.