Algemene Voorwaarden

Voorwaarden

De onderstaande algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de bijeenkomsten van de SNNDV.

Artikel 1 - Definities

 1. Aanmelding: inschrijving van een deelnemer voor een bijeenkomst van de SNNDV, waarbij een overeenkomst wordt aangegaan tussen de SNNDV en een deelnemer;
 2. Congres: een door de SNNDV georganiseerde bijeenkomst;
 3. Deelnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het online inschrijfformulier als deelnemer aanmeld

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle congressen en eventuele andere bij- en nascholingsactiviteiten die door de SNNDV worden georganiseerd;
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn niet mogelijk, tenzij na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de SNNDV;
 3. Deze algemene voorwaarden worden vooraf via de website aan de deelnemer beschikbaar gesteld;
 4. Door aanmelding voor een congres aanvaardt de deelnemer de algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Aanmelding

 1. De aanmelding voor een congres vindt plaats door middel van een door – of namens de deelnemer volledig ingevuld online aanmeldformulier dat digitaal door – of namens de deelnemer is verzonden en is ontvangen door de SNNDV;
 2. De SNNDV bevestigt direct na de aanmelding per e-mail de deelname. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst voor congresdeelname tot stand;
 3. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in daartoe opgezette administratie en worden gebruikt voor de aankondiging van volgende SNNDV bijeenkomsten.

Artikel 4 - Voorbehoud wijzigingen

 1. Alle mededelingen in een aankondiging van een congres, bijvoorbeeld met betrekking tot inhoud, locatie en tijdstip, komt de SNNDV zoveel mogelijk na.
 2. Voor zover hiertoe redelijker- of noodzakelijkerwijs aanleiding bestaat, bijvoorbeeld in geval van ziekte van de spreker(s), is de SNNDV gerechtigd om van een aankondiging af te wijken. In dit geval zal de SNNDV zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de oorspronkelijke aankondiging van een congres.
 3. De SNNDV behoudt zich het recht voor om te allen tijde de datum en de locatie voor het congres te wijzigen, of het congres niet door te laten gaan of te staken, al of niet veroorzaakt door overmacht zoals bedoeld in Art 6.75 BW. In die gevallen kunt u geen aanspraak doen gelden op vergoeding van enigerlei schade.
 4. Indien de datum van het congres wordt verplaatst – al of niet veroorzaakt door overmacht – verplicht de SNNDV zich om het congres binnen drie maanden in vrijwel gelijke vorm – programma en workshops te organiseren. Uw inschrijving blijft geldig. 

Artikel 5 - Betaling

 1. Deelnemers aan het congres ontvangen per e-mail een digitale factuur;
 2. Over de toegangsprijs van het congres wordt 21% BTW geheven;
 3. Deelnamekosten worden betaald tijdens de online aanmelding;
 4. Voor alle inschrijvingen geldt: geen toegang tot congres bij openstaande betaling.

Artikel 6 - Annulering

 1. De deelnemer heeft de mogelijkheid om de aanmelding te annuleren;
 2. Annulering vindt schriftelijk plaats per e-mail aan het secretariaat;
 3. Annuleren is kosteloos tot 14 dagen voor de congresdatum, daarna vindt géén restitutie plaats;
 4. In geval van annulering kunnen hotelkamers tot 30 dagen voorafgaand kosteloos worden geannuleerd, daarna is het volledige bedrag verschuldigd;
 5. Bij verhindering van een deelnemer kan een vervanger worden aangewezen, mits dit vooraf schriftelijk aan de SNNDV is meegedeeld;
 6. Bij niet op komen dagen op de dag van het congres, of slechts gedeeltelijke deelname, vindt geen restitutie plaats;
 7. In geval van annulering worden de kosten voor deelname, indien deze al zijn geïnd, binnen uiterlijk 2 weken terugbetaald.

Artikel 7 - Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

Het auteursrecht en/of intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door de SNNDV verzorgd congres wordt/blijft eigendom van de SNNDV en/of de gastsprekers.

Artikel 8 - Persoonlijke gegevens

Bij de aanmelding dient de deelnemer persoonlijke gegevens in te vullen. De SNNDV zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en niet ter beschikking stellen aan derden voor reclamedoeleinden of commerciële activiteiten. Uw naam en instelling worden op de naambadge geprint die bij aankomst aan u wordt overhandigd. Een deelnemerslijst waarop enkel uw naam en instelling staan vermeld (dus geen contactgegevens) wordt tijdens het congres gedeeld met de exposanten. 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

 1. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan zaken of personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan een SNNDV congres.
 2. Voor zover de SNNDV aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt. Tevens is elke vorm van aansprakelijkheid/schadevergoeding door de SNNDV maximaal beperkt tot de prijs van het gevolgde congres, waarmee de schade verband heeft.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de overeenkomst met de SNNDV is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die op enigerlei wijze verband houden met een SNNDV congres, waar na tussenkomst van het bestuur geen oplossing voor wordt gevonden, worden berecht door de absoluut bevoegde rechter te Amsterdam.
Scroll to Top